Športno društvo PULZ (v nadaljnjem besedilu društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo na področju ali so kako drugače pri svojem delu povezani s tem področjem.


Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Za zakonito delovanje društva in dosledno upoštevanje tega statuta je odgovoren predsednik društva.


Ime društva je: Športno društvo PULZ.

Skrajšano ime društva je: Društvo ŠD PULZ.

Sedež društva je v Mariboru.

Društvo ima svoj znak in štampiljko. Znak društva je grafični prikaz srčnega utripa, z napisom Športno društvo PULZ.

Štampiljka je pravokotne oblike, velikosti cca. 4,7 cm x 1,8 cm. Na levi strani je grafični simbol srčnega utripa, na desni strani pa napis Športno društvo PULZ, Kardeljeva c. 85, SI – 2000 MARIBOR.


Delo društva in njegovih organov temelji na načelih javnosti.

Društvo svoje člane o svojem delovanju obvešča:

 • s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,
 • preko sredstev javnega obveščanja,
 • internim glasilom,
 • in ostalimi primernimi sredstvi za obveščanje.

Širšo javnost društvo o svojem delu obvešča tako, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov in predstavnike sredstev javnega obveščanja in preko ostalih oblik javnega obveščanja.


Društvo deluje na območju Republike Slovenije.

Društvo lahko sodeluje ali se povezuje s podobnimi ali sorodnimi domačimi in mednarodnimi organizacijami.

Društvo se lahko samostojno včlani v sorodne domače in mednarodne organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.

Za doseganje svojih ciljev sodeluje društvo z zavodi, ustanovami, gospodarskimi družbami in drugimi domačimi in tujimi pravnimi ter fizičnimi osebami, ki delujejo na področju športa, rekreacije, aktivnega preživljanja prostega časa, vse življenjskega učenja, izobraževanja, pridobivanja novih znanj, razvoja človeških virov, osebne rasti in aktivnega državljanstva.


(namen delovanja)Namen društva je, da po načelu prostovoljne odločitve združuje odrasle člane, mladino in otroke ter jih spodbuja, organizirano uvaja in vodi v raznovrstne oblike športne rekreacije zaradi varovanja njihovega zdravja in vitalnosti, razvijanja ustvarjalnosti in osebnega zadovoljstva, delovnih sposobnosti ter oblikovanja celovite osebnosti z doseganjem čim boljših individualnih športnih rezultatov in dosežkov, kakor tudi z vzpodbujanjem k doseganju vrhunskih športnih rezultatov. Društvo ima v prizadevanjih za napredek in razvoj športa ter omogočanje organiziranega športno-rekreativnega udejstvovanja članov predvsem naslednje naloge in cilje:

 • organizira in izvaja dejavnosti v okviru področja delovanja društva;
 • organizira in izvaja športno rekreativne prireditve;
 • organizira in izvaja športno rekreativno vadbo;
 • organizira in izvaja splošno in športno izobraževanje;
 • motivira posameznike s čutom za delo z ljudmi, da se usposobijo za mentorje športnih učnih delavnic;
 • organizira športne delavnice in tabore;
 • doseganje čim boljših tekmovalnih uspehov svojih članov;
 • razvijanje množičnosti, raznovrstnosti in vsestranskosti;
 • odprtost in dostopnost za vse kategorije prebivalstva;
 • udeležba članov v opravljanju in odločanju o vseh važnih vprašanjih (organizacijskih, programskih, kadrovskih,...)


(vrste dejavnosti)Društvo se lahko za uresničevanje svojega namena ter poslanstva ukvarja tudi s pridobitno dejavnostjo v skladu z Zakonom o društvih in ostalimi predpisi. Dejavnost se opravlja le v obsegu, potrebnem za doseganje namena in nalog društva. Predvidene pridobitne dejavnosti, neposredno povezane z namenom in cilji društvo so naslednje:

 • pobiranje vstopnine na športno-rekreativnih prireditvah, ki jih organizira društvo; 93.299 – drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas;
 • pobiranje kotizacij za udeležbo na predavanjih, seminarjih, delavnicah, ekskurzijah, razstavah , povezanih s športom in rekreacijo (79.120 – dejavnost organizatorjev potovanj in 82.300 – organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • prodaja literature, neposredno povezane s športno-rekreativno dejavnostjo (bilteni, revije, knjige, voščilnice, koledarji, spominki, prodaja ročnih izdelkov)- 47.890-Druga trgovina na drobno na stojnicah z drugim blagom
 • organizacija in izvedba srečelova v skladu z ustrezno zakonodajo (92.002-Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah)
 • oglaševanje sponzorjev (73.120 – posredovanje oglaševalskega prostora)
 • 85.510 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije;
 • 93.190 – druge športne dejavnosti (organizacija in promocija športnih dogodkov, tekmovanj

Pridobitna dejavnost se bo izvajala v skladu s pogoji in standardi, ki veljajo za opravljanje takšne dejavnosti za gospodarske in druge subjekte.(nepridobitne dejavnosti)Za doseganje ciljev društva izvaja naslednje nepridobitne dejavnosti:

 • zagotavljanje čim boljših pogojev za vadbo svojih članov
 • organiziranje nepridobitnih tekmovanj za vse kategorije svojih članov
 • skrb za pridobivanje novih članov
 • pripravljanje in organiziranje nepridobitnih športno rekreativnih tekmovanj
 • skrb za dvig kvalitete tekmovalnega športa in razmah rekreacije
 • organizacija in pomoč pri strokovnem izobraževanju članstva.
 • razvijanje demokratičnih odnosov v društvu
 • sodelovanje s šolskimi vodstvi pri organizaciji rekreacije
 • delovanje z izven šolsko mladino in odraslimi, ki niso vključeni v druge športne organizacije
 • sodelovanje z drugimi društvi in športnimi organizacijami
 • usposabljanje novih amaterskih in strokovnih kadrov različnih profilov in izpopolnjevanje delujočih strokovnih kadrov
 • vzdrževanje objektov, igrišč, opreme in rekvizitov brez protiplačila
 • ustvarjanje pogojev za kulturno, zabavno in družbeno življenje.Član društva lahko postane vsak, ki se želi ukvarjati s športom. Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi postati član, mora Izvršnemu odboru društva predložiti pristopno izjavo, s katero se zaveže, da bo deloval v skladu s Statutom Športnega društva PULZ (odslej; statut) in bo plačeval članarino. Če se v društva včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti podpiše pristopn izjavo njegov zakonit zastopnik, od 7 do 15 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društva podati pisno soglasje.
Društva lahko pod enakimi pogoji v svoje članstvo sprejme tudi tujega državljana.
O sprejemu v članstvo odloča Izvršni odbor društva.
Pravice članov so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe društva,
 • da sodelujejo na občnih zborih društva in soodločajo v organih društva, v katere so izvoljeni,
 • da sooblikujejo program dela društva,
 • da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno – materialnim poslovanjem,
 • da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,
 • dajejo svoje ideje in pobude za izboljšanje dela društva.

Dolžnosti članov so:

 • da spoštujejo in odgovorno izvršujejo določila tega statuta in drugih aktov, ki jih sprejme društvo,
 • da plačujejo članarino,
 • da varujejo ugled društva.

Pravice članov so:

 • da so udeleženi pri projektih in dejavnostih, ki jih izvaja društvo,
 • da so aktivni uporabniki delovanja društva,
 • da društvo upošteva njihove želje, pobude in potrebe,
 • da so pravočasno in ustrezno (glede na svoje potrebe) seznanjeni z dogajanjem v društvu, ki jim je neposredno namenjeno ali povezano z njimi.


Članstvo v društvu preneha:

 • z izstopom,
 • če preneha delovati društvo,
 • z izključitvijo,
 • s smrtjo.

Član izstopi iz društva tako, da izvršnemu odboru poda pisno izjavo o izstopu.
Če posamezni član grobo krši določila tega statuta se ga lahko izključi. V takem primeru disciplinska komisija preuči primer izda sklep o izključitvi. Zoper to odločitev je možna pritožba občnemu zboru. Pritožba ne zadrži izvršitve. Odločitev občnega zbora je dokončna. O možni ponovni včlanitvi izključenega člana odločajo na podlagi predhodno pripravljenega poročila disciplinske komisije člani na občnem zboru. Na dan prenehanja članstva prenehajo vse funkcije, pravice in dolžnosti člana.Organi društva so:

 • občni zbor,
 • izvršni odbor,
 • predsednik,
 • podpredsednik,
 • nadzorni odbor,
 • disciplinska komisija,
 • druge komisije, če se pokaže potreba.

Mandat voljenih organov društva je štiri leta.Občni zborObčni zbor je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani društva.

Delo občnega zbora je javno in mu lahko prisostvujejo tudi drugi, vendar nimajo pravice glasovanja in odločanja, če niso člani društva.

V primeru, da je v interesu društva, lahko občni zbor posamezno točko dnevnega reda obravnava tajno (zapre svoje delo za nečlane).

Občni zbor društva se sestaja na zasedanjih, ki so redna ali izredna.

Redni občni zbor sklicuje izvršni odbor najmanj vsako leto.

Izreden občni zbor se skliče po sklepu izvršnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 1/3 članov društva. Izvršni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če izvršni odbor izrednega občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznim materialom. Izredni občni zbor sklepa le o zadevah, za katere je bil sklican.

O sklicu občnega zbora in predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 14 dni pred sejo.

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. V primeru, da ob dogovorjenem času ni prisotna vsaj polovica članov, občni zbor počaka 15 minut, nato pa odloča z večino prisotnih članov, pri čemer mora biti prisotna najmanj 1/5 članov. Glasovanje je načeloma javno, vendar je občni zbor na pobudo vsakega posameznega člana obvezan glasovati tajno.

Občni zbor opravlja naslednje naloge:

 • sprejema dnevni red zasedanj,
 • sprejema in spreminja statut in druge akte društva,
 • sprejema program dela društva,
 • sprejema finančni plan in letno poročilo,
 • voli in razrešuje predstavnike v organe društva – predsednika, člane izvršnega odbora, člane nadzornega odbora,
 • ocenjuje delo društva in sklepa o organizaciji ter nalogah društva,
 • odloča o pritožbah zoper sklepe izvršnega ali nadzornega odbora in disciplinske komisije,
 • odloča o sodelovanju in vključevanju z drugimi sorodnimi organizacijami,
 • dokončno odloča o izključitvi člana iz društva,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva, v skladu z nalogami in cilji društva,
 • sklepa o prenehanju delovanja društva.

Občni zbor na začetku svojega zasedanja izvoli vodstvo občnega zbora in sicer predsedujočega, ki vodi občni zbor, zapisnikarja, ki piše zapisnik in člana. O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpiše vodstvo občnega zbora, s čimer tudi jamči za pravilnost zapisnika.Izvršni odborIzvršni odbor je izvršilno telo društva, ki opravlja organizacijska, strokovno – tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva po programu in sklepih, sprejetih na predhodnem občnem zboru.

Izvršni odbor šteje sedem članov. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik in pet izvoljenih članov.

Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

Izvršni odbor se sestaja po potrebi, vendar ne manj kot štirikrat letno.

Mandatna doba članov izvršnega odbora je štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.

Delo izvršnega odbora vodi predsednik, ki je istočasno tudi predsednik društva. V njegovi odsotnosti vodi delo podpredsednik.

Seje se sklicujejo na pobudo predsednika oziroma kateregakoli člana izvršnega odbora ter v skladu z letnim delovnim načrtom in aktualnimi potrebami.

Izvršni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.

Izvršni odbor na svoje seje vabi vedno tudi predsednika nadzornega odbora društva.

Izvršni odbor opravlja naslednje naloge:

 • sklicuje občni zbor,
 • pripravlja potrebno gradivo in program društva za obravnavo na občnem zboru,
 • predlaga občnemu zboru spremembe in dopolnitve statuta,
 • predlaga občnemu zboru v obravnavo in potrditev letni finančni načrt društva,
 • pripravlja in izvaja dejavnosti društva, ki so bile sprejete v letnih delovnih načrtih,
 • pripravlja in sprejema akte društva in opravlja vse naloge, ki so opredeljene v njih,
 • skrbi za pridobivanje finančnih sredstev društva in upravlja z njimi,
 • imenuje in ukinja različne komisije in delovne skupine ter opravlja še druge naloge, ki mu jih naloži občni zbor,
 • voli člane disciplinske komisije
Izvršni odbor lahko za opravljanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, število članov in predsednika komisije določi izvršni odbor. Za svoje delo so komisije odgovorne izvršnemu odboru.

Predsednik

Predsednik društva opravlja naslednje naloge:

 • predstavlja in zastopa društvo v javnosti,
 • sklicuje in vodi seje izvršnega odbora,
 • podpisuje akte, ki jih sprejmeta občni zbor in izvršni odbor,
 • skrbi za zakonitost delovanja društva
 • odgovarja za javno delovanje društva,
 • daje pooblastila posameznim osebam za izvajanje nalog društva,
 • sklepa pogodbe na podlagi sprejetih delovnih in programskih načrtov društva,
 • opravlja naloge in izvršuje pooblastila po tem statutu in sklepih pristojnih organov.
Podpredsednik

Podpredsednik društva nadomešča predsednika društva v okviru vseh njegovih pristojnosti v času njegove odsotnosti ali po pooblastilu predsednika.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor društva je organ društva, ki ga izvoli občni zbor društva. Sestavljajo ga trije člani. Nadzorni odbor na prvi seji izvoli med svojimi člani predsednika nadzornega odbora.

Nadzorni odbor se sestaja najmanj enkrat letno ali po potrebi večkrat, tako na svojo pobudo, pobudo občnega zbora, izvršnega odbora ali predsednika društva. Seje sklicuje predsednik nadzornega obora.

Članstvo v nadzornem odboru ni združljivo s članstvom v drugem organu društva.

Naloge nadzornega odbora:

 • nadzira izvajanje statuta in drugih splošnih aktov društva,
 • nadzira izvajanje sprejetih načrtov in programov društva,
 • nadzira materialno in finančno poslovanje društva,
 • pregleduje finančna in delovna poročila, zaključni račun in ostalo dokumentacijo društva,
 • lahko razveljavi posamezne akte društva, ki niso v skladu s statutom in naloži pristojnemu organu, da o zadevi ponovno odloča,
 • svojem delu poroča in predlaga posamezna poročila v sprejem izvršnemu odboru in občnemu zboru društva.

Nadzorni odbor odloča z večino glasov prisotnih svojih članov. Na seji moreta biti prisotna vsaj dva člana. Za pravilnost dela nadzornega odbora je odgovoren predsednik nadzornega odbora.

Disciplinska komisijaDisciplinska komisija je organ društva, ki vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z določili statuta.

Disciplinsko komisijo imenuje izvršni odbor. Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani, ki izmed sebe izvolijo predsednika Disciplinske komisije. Disciplinska komisija se sestaja po potrebi, na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva. Disciplinska komisija je sklepčna ,če sta prisotna vsaj dva člana, sklepe pa veljavno sprejema, če za sklep glasuje večina prisotnih članov.

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija, so:

 • kršitve določb tega statuta,
 • nevestno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
 • neizvrševanje sklepov organov društva,
 • dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku izreče disciplinska komisija, so:

 • opomin,
 • javni opomin,
 • izključitev.

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija, ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor kot drugostopenjski organ.Viri dohodkov društva so:

 • članarina,
 • darila,
 • prispevki sponzorjev,
 • dotacije,
 • javna sredstva,
 • donacije
 • z dohodki lastne dejavnosti,
 • drugi zakonsko dovoljeni viri.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in finančnim načrtom, ki ju sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani obravnavajo in sprejmejo letno poročilo.

S premoženjem društva upravlja izvršni odbor, oziroma na podlagi posebnih pooblastil določeni organi ali posamezniki.

Finančno poslovanje društva se opravlja preko transakcijskega računa pri zakonsko opredeljeni organizaciji oziroma službi ali pri poslovni banki, če to ni v nasprotju z zakonom.Finančne in materialne listine podpisuje predsednik društva ali pooblaščene osebe, ki jih imenuje izvršni odbor ali predsednik.

Predsednik oziroma pooblaščene osebe poslujejo v skladu s sprejetim finančnim načrtom in programom društva ter sklepi občnega zbora, izvršnega odbora in ostalih pristojnih organov po načelih dobrega gospodarja ter v skladu s Pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, ki ga društvo sprejme v roku 6 mesecev od ustanovitve društva.

Za pravilnost finančno-materialnega poslovanja društva je odgovoren predsednik društva.

Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo o poslovanju društva.Vsi člani organov društva se volijo s tajnim glasovanjem, razen če sam občni zbor ne odloči drugače. Člani organov društva so lahko odpoklicani po načinu, kot so bili imenovani. Vsi organi društva odgovarjajo za svoje delo občnemu zboru društva.

Mandat predstavnikov, ki jih voli ali imenuje občni zbor društva ali izvršni odbor traja štiri leta. Po poteku mandatne dobe so lahko ponovno izvoljeni ali imenovani v organe društva.

Organi društva odločajo na svojih sestankih in sejah veljavno, če se udeleži večina članov organa. Sklepi so veljavni, če zanje glasuje večina navzočih članov.

Vsi organi društva na svojih sestankih vodijo zapisnike, ki jih arhivirajo na društvu.Po samem zakonu društvo preneha, če dejansko preneha delovati ali če deluje v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije in tem statutom, v vsakem primeru pa, ko nima več kot 3 članov.

Pristojni organ v primeru iz prejšnjega odstavka na podlagi pravnomočne odločbe izbriše društvo iz registra.(začetek veljavnosti tega statuta)Ta statut začne veljati potem, ko je sprejet na Občnem zboru društva in ga pristojni organ vpiše v register društev. Veljati začne petnajsti dan po javni objavi.

(uskladitev poslovanja s tem statutom)Društvo mora v enem letu od sprejema tega Statuta uskladiti vse svoje obstoječe akte, sprejeti manjkajoče splošne akte in uskladiti svoje poslovanje s tem statutom.

Samo KOJC
predsednik